GDPR

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

 

Bakgrund

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av SkåneCronan Redovisning AB och eventuellt av dess underbiträden. Av denna anledning lämnas följande information.

 

SkåneCronan Redovisning AB:s behandling av personuppgifter

När kunder tecknar ett uppdragsbrev med oss godkänner uppdragsgivaren att vi behandlar personuppgifter enligt följande. SkåneCronan Redovisning AB kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger SkåneCronan Redovisning AB som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändig för uppdragstagarens berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet. De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan SkåneCronan Redovisning AB även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

SkåneCronan Redovisning AB kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera om större och viktiga förändringar rörande lagar och regler kring skatt och ekonomi.

 

Mottagare av informationen

SkåneCronan Redovisning AB är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

SkåneCronan Redovisning AB kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av SkåneCronan Redovisning AB i syfte att kontrollera och upprätthålla SkåneCronan Redovisning AB:s kvalitet enligt gällande branschstandard för redovisningsuppdrag. SkåneCronan Redovisning AB kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att SkåneCronan Redovisning AB ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

 

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

SkåneCronan Redovisning AB ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. SkåneCronan Redovisning AB:s system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas och gällande regler för arkiveringstiden för redovisningskonsultens egen dokumentation

 

Rättigheter såsom registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är SkåneCronan Redovisning AB skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för SkåneCronan Redovisning AB att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller SkåneCronan Redovisning AB:s personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål. SkåneCronan Redovisning AB:s policy är att inte använda insamlade personuppgifter i marknadsföringsändamål.

 

Kontaktperson vid frågor:

Tomas Vensryd

Auktoriserad redovisningskonsult

040-672 88 96